Auto-Speedway-Team Eime e.V.
Gib Gas, Gib Gas, Gib Vollgas